• Obecná ustanovení

     Přečtěte si prosím velmi pozorně tyto podmínky užívání mobilní aplikace FSC Lesní stezky uvedené níže (dále též „Podmínky“). Podmínky upravují způsob využití našich služeb a tvoří obsah smlouvy o poskytování služeb při užívání mobilní aplikace FSC Lesní stezky mezi Vámi a provozovatelem této služby, kterým je spolek Fairwood z.s. (národní kancelář FSC ČR), se sídlem Kounicova 299/42, Brno, PSČ 602 00, e-mail: info@seznam.cz (dále též „provozovatel“). Tyto Podmínky lze prohlížet kdykoli prostřednictvím mobilní aplikace FSC Lesní stezky.

     Okamžikem stažení aplikace bez ohledu na zdroj stažení dochází mezi Vámi (dále též „uživatel“) a provozovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb s tím, že obsah vzájemných práv a povinností uživatele a provozovatele je upraven zejména těmito Podmínkami, ale také platnými právními předpisy České republiky.

     Webové stránky a mobilní aplikace, včetně všech souvisejících softwarů, obsahu produktů a údajů tvoří naše "služby". "Obsah produktů" je třeba chápat v širším kontextu, zahrnuje mimo jiné text, obrázky, kód a případně další materiály. Odkazy na "my" zahrnuje spolek Fairwood z. s., jeho zástupce, zaměstnance, dodavatele a právní nástupce. Tyto podmínky se vztahují na "vás" jako člověka přistupujícího nebo využívajícího našich služeb, ať už jste autorizovaný nebo neautorizovaný uživatel nebo oprávněný z našich služeb v rámci této nebo předchozí smlouvy s námi.

     FSC Lesní stezky je mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která provází návštěvníky po lesních stezkách v ČR. Více informací najdete na www.poznejdrevo.cz nebo www.czechfsc.cz.

     .

     Základní rozsah služeb je k dispozici uživatelům bezplatně. Provozovatel je oprávněn jednostranně vymezit rozsah služeb, které jsou zpoplatněny, a to odkazem na ceník služeb, který bude definovat rozsah zpoplatněných služeb a výši cen za jejich užívání.

     Kontaktní informace. Pro ​​více informací o naší organizaci a o tom, jak nás kontaktovat, navštivte naše kontakty na stránkách www.poznejdrevo.cz nebo www.czechfsc.cz.

      

     Ochrana osobních údajů a jiných informací uvedených v rámci užívání služeb

      

     Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje a jiné informace způsobem a v rozsahu dále uvedeném v této části Podmínek. Provozovatel nesbírá jakékoli citlivé údaje ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).

     . Při využívání našich služeb automaticky přijímáme a zaznamenáváme informace z prohlížeče nebo mobilního zařízení, včetně:

     Vaše poloha (pouze pro potřeby navigace v průběhu používání aplikace, tato data se neuchovávají);

     jedinečný identifikátor vašeho mobilního zařízení, vaše IP adresa;

     čas a datum přístupu;

     soubory (foto), odpovědi na otázky zaznamenané při využívání služby;

      

     Provozovatel je oprávněn použít informace shromážděné v souvislosti s našimi službami:

      

     pro účely užívání služby, sdílení obsahu a informací uživatele.

     pro marketingové účely (např. fotky pořízené uživatelem v rámci aplikace FSC Lesní stezky), pokud neporušují jakákoli práva třetích osob.

     Provozovatel zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy a poskytování služeb.

     Sdílení informací - s výjimkou případů uvedených nesdílíme ani neprodáváme sesbírané informace. Informace sdílíme takto:

     Pro naši ochranu a orgánům státní správy. Můžeme poskytnout informace, pokud to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a/nebo k ochraně a obraně našich práv nebo majetku, našich služeb, uživatelů nebo veřejnosti.

     Provozovatel má bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou a zneužitím. Provozovatel zpracovává a chrání sesbírané informace automatizovaně a elektronicky, zejména zajišťuje, aby:

     systémy pro automatizovaná zpracování informací používaly pouze oprávněné osoby;

     fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování informací měly přístup pouze k informacím odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

     byly zajištěny elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly informace zaznamenány nebo jinak zpracovány;

     bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k informacím.

     Cookies. Provozovatel sbírá pouze cookies nezbytné z důvodu navigace v rámci webových stránek využívající platformu Digimadi.com.

     Úprava a odstranění sesbíraných informací. Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky týkající se změny nebo vymazání informací, které jsme shromáždili, prosím, kontaktujte nás.

     Google Analytics. Při měření a analýze návštěvnosti webových stránek je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing.

     Uchovávání údajů o uživatelích dle tohoto článku Podmínek je omezeno na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb při užívání aplikace FSC Lesní stezky.

      

      

     Služba FSC Lesní stezky a její užívání

     Licence. Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb poskytuje provozovatel uživateli omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci, plně odvolatelnou k zobrazení a používání našich služeb pro vaše osobní, nekomerční účely v souladu s těmito Podmínkami. Veškeré pokyny a změny k užívání služeb a užívání licence budou zveřejněny na webových stránkách www.czechfsc.cz.

     Omezení. Povolení k využití našich služeb podléhá následujícím omezením. Zda tato omezení byla porušena, závisí na našem uvážení a rozhodnutí. Souhlasíte s tím, že nebudete bez našeho písemného souhlasu:

     používat aplikaci typu robot, spider apod. nebo jiné automatizované prostředky pro přístup k našim službám pro jakékoli účely;

     kopírovat a užívat jinak než pro osobní potřebu obsah aplikace FSC Lesní stezky (texty, obrázky, grafy a jiné) bez našeho písemného souhlasu;

     využívat našich služeb, včetně souborů GPX, pro jiné účely než osobní použití bez našeho písemného souhlasu;

     provádět jakékoli kroky či aktivity, které způsobí nebo mohou způsobit nepřiměřeně velké zatížení naší infrastruktury;

     zneužívat či využívat chyb, nezdokumentované funkce, chyby designu nebo problémů v našich službách;

     rušit nebo se pokoušet se narušovat správné fungování našich služeb nebo jakékoli činnosti konané prostřednictvím našich služeb (takováto aktivita může vést k omezení nebo zamezení vašeho přístupu k našim službám);

     odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat (včetně zasílání e-mailem) jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, vulgární, sprostý, obscénní, hanlivý, útočící na soukromí, nenávistný, škodlivý nezletilým nebo rasově, etnicky či jinak závadný jiné osobě nebo subjektu;

     vydávat se za jinou osobu nebo identitu nebo nepravdivě zkreslovat váš vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem;

     odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit obsah, na který nemáte právo na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvního vztahu nebo zmocnění nebo pro který jste neobdrželi požadovaný souhlas od třetích stran;

     odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo vlastnická či osobní práva jakékoli osoby;

     odesílat, vystavovat, přenášet či jinak nevyžádaně šířit nepovolené reklamní nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoli jiné formy neoprávněného obtěžování;

     zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat zdrojový kód softwaru spojeného s našimi službami;

     sbírat, ukládat a distribuovat osobní údaje a informace o ostatních uživatelích našich služeb;

     Provozovatel

     Provozovatel může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část našich služeb kdykoli bez omezení. Provozovatel může také omezit určité funkce nabízené prostřednictvím našich služeb bez předchozího upozornění. Naše služby zahrnují software, který můžete aktualizovat na vašem zařízení, jakmile je nová verze k dispozici. Nemáme povinnost poskytovat podporu v údržbě, instalaci softwaru apod. vyjma případů, kdy to nařizují příslušné právní předpisy.

     Veškerý obsah aplikace FSC Lesní stezky je majetkem provozovatele nebo jiných držitelů licencí a je chráněn autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě, jsou vyhrazena provozovateli nebo příslušným majitelům práv duševního vlastnictví. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neměňte žádné právní upozornění zobrazené společně s našimi službami. Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu s případnými dotazy.

      

      Licence

     služby provozované na webové stránce a v mobilní aplikaci FSC Lesní stezky jsou dále chráněny autorským právem a právem na ochranu hospodářské soutěže.

     Pořízení kopie, kopírování, upravování, nakládání, postoupení, převod, prodej nebo jiná distribuce loga FSC a/nebo obsahu mobilní aplikace FSC Lesní stezky v rozporu s těmito Podmínkami je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Uživatel nesmí kopírovat, zpětně analyzovat, překládat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla loga FSC bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.

     V případě ukončení smlouvy o užívání služeb jste povinni bez dalšího upozornění odstranit loga z jakéhokoli nosiče dat do 24 hodin od ukončení smlouvy o užívání služeb.

      

     Uzavřením smlouvy o poskytování služeb poskytujete provozovateli licenci bez územního a časového omezení, včetně oprávnění poskytovat sublicence k veškerým způsobům užití díla, a to k veškerému obsahu, který vložíte na webové stránky či do mobilní aplikace FSC Lesní stezky, ať je autorským dílem nebo nikoli.

     Nároky z porušení autorských práv. Provozovatel respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a žádá, aby všichni uživatelé našich služeb činili totéž. Pokud si myslíte, že vaše práce byla zveřejněna námi takovým způsobem, který představuje porušení autorských práv, musíte to oznámit provozovateli v e-mailové zprávě s uvedením následující informace:

     popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo podle Vašeho názoru porušeno a způsob jeho porušení;

     kontakt na Vás (telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), aby vás provozovatel mohl kontaktovat ohledně vaší stížnosti.

      

      Odpovědnost za škodu

     Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ujednáním těchto Podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost a funkčnost služeb poskytovaných prostřednictvím služby FSC Lesní stezky, zejména pokud jsou způsobeny poskytovateli služeb elektronických komunikací. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či omezit poskytování a přístup ke službám FSC Lesní stezky, zejména pak při úpravách a údržbě systému.

     Provozovatel nezaručuje dostupnost, spolehlivost, funkčnost, přesnost služeb a/nebo obsahu a informací, které jsou uvedeny a jsou dostupné prostřednictvím služeb FSC Lesní stezky.

     Uživatel nese veškerá rizika a hrozbu vzniku možné škody související či vyplývající z užívání služeb FSC Lesní stezky, používání jiných našich služeb a obsahu dostupného prostřednictvím našich služeb.

     Uživatel je zejména povinen při procházení naučných stezek a plnění úkolů, které jsou zveřejňovány v mobilní aplikaci FSC Lesní stezky, dodržovat veškeré právní předpisy a nezasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob.

     Přirozená rizika. Provádění aktivit (procházení stezek, plnění úkolů) uveřejňovaných v mobilní aplikaci FSC Lesní stezky je výlučně dobrovolné a je věcí uvážení uživatele, zda má zájem naučnou stezku absolvovat či nikoli. Plnění těchto úkolů může být nebezpečné a může probíhat na těžko přístupných místech nebo potenciálně rizikových místech. Při provádění aktivit může dojít ke vzniku škody na zdraví a majetku uživatele a/nebo třetích osob, přičemž odpovědnost za vznik této škody vzniká vždy na straně uživatele. Vzhledem ke skutečnosti, že při provádění aktivit může dojít ke vzniku nepředvídatelných rizik, je uživatel povinen vždy náležitě posoudit, zda existují objektivní i subjektivní podmínky, aby uživatel mohl aktivity plnit, včetně počasí, fyzické zdatnosti, terénu a zkušeností v pohybu ve venkovním prostředí. Uživatel vždy nese veškerá rizika spojená s prováděním aktivit, provozovatel služby nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které vzniknou v souvislosti s využitím našich služeb.

     Uživatel nese odpovědnost za škodu, které provozovateli vznikne v souvislosti s a) porušením některého z ustanovení těchto Podmínek uživatelem, (b) neoprávněným užívání služeb, nebo (c) porušení platných právních předpisů nebo jiným protiprávním jednáním.

      

     Závěrečné ustanovení

     Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.12.2019.

     Jakékoli změny Podmínek jsou pro uživatele závazné prvním vstupem do mobilní aplikace FSC Lesní stezky. O případných změnách Podmínek je uživatel informován prostřednictvím aktualit na webových stránkách www.poznejdrevo.cz.